بازار قیصریه

بازار قیصریه

 

بازار قیصریه یا بازار شاهی از بزرگترین و با شکوه ترین بازارهای خرید و فروش در دوران صفویه بوده و همچنان نیز این بازار از بزرگترین مرکز خرید اصفهان در زمینه ی عرضه صنایع دستی است که در سال 1029 ه.ق در شمال میدان امام ساخته شده است. این بازار مربوط به دوران صفویه است که در آن زمان، مرکز فروش پاچه های گرانبها بوده و شرکت های خارجی نیز در آن حجره هایی داشتند. در سردر ورودی بازار چند تابلوی نقاشی وجود دارد که نمای دو مرد تیرانداز، نیم تنه شیر و دم اژدها بر روی کاشی معرق دیده میشود. در دو طرف ورودی دو سکو وجود دارد که در روزگاران قدیم، زرگران بساط خود را روی آن پهن میکردند. جهانگردان مشهوری مثل ناصر خسرو و شاردن در وصف نام بازار قیصریه این گونه میگویند: علت نام گذاری این بازاررا شباهت این بنای تاریخی به قیصریه قیساریا در آسیای صغیر "ترکیه امروزی" دانسته اند. راسته بازار قیصریه دارای دو طبقه مرتفع است. طبقه ی بالا مربوط به امور دفتری و بازرگانی است و طبقه پایین مغازه های اصناف گوناگون در کنار هم هستند. بعضی از راستا های این بازار عبارتند از: بازار عریان، هارونیه، نیم آورد گلشن، مخلص، سماورسازها، مقصودبیک.آدرس: اصفهان- خیابان حکیم- روبروی مسجد حکیم.

بازار قیصریهبازار شاهی